POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES, PRZEZNACZENIE SERWISU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.slowinska-wiecha.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).

2. Właścicielem Serwisu jest Justyna Słowińska - Wiecha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Słowińska - Wiecha,

ul. Piotrkowska 114 lok. B 25, 90-006 Łódź

NIP: 8882970100,

adres e-mail: adwokat@slowinska-wiecha.pl

(zwana dalej: ,,Kancelarią’’).

§ 2.

OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”).

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza jest Kancelaria.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO„).

4. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.

6. W przypadku Użytkownika, który nie ukończył 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad Nim władzę rodzicielską lub opiekę.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane przez Administratora upoważnionym współpracownikom i podmiotom współpracującym (odbiorcom, dostawcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, m.in.. podmiotom świadczącym usługi IT i inne. Dane osobowe Użytkowników nie są używane do profilowania.

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;

b) prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;

c) prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;

e) prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (https://uodo.gov.pl/), zgodnie z art. 77 RODO.

h) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.

9. Strona internetowa szyfrowana jest Certyfikatem SSL, którego wystawca – Let's Encrypt – gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony https://slowinska-wiecha.pl są szyfrowane i pochodzą z serwera administrowanego przez Kancelarię. Zachęcamy do zapoznania się z certyfikatem i oświadczeniem jego wystawcy.

10. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych w trakcie ich transmisji na serwer, Użytkownik Serwisu robi to na własną odpowiedzialność.

§ 3.

FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail,

c) numeru telefonu.

2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie zwięzły i precyzyjny, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.

3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej lub w innych sprawach, w których Użytkownik kontaktuje się z Kancelarią, wykorzystując Formularz kontaktowy.

4. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika, ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju.

5. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są z Kancelarią indywidualnie i bezpośrednio.

6. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

7. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§ 4.

PLIKI COOKIES

1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików Cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies„). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą w szczególności adresu IP, który jest przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrznego adres IP dostawcy Internetu, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

3. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o Użytkownikach dokonuje się poprzez korzystanie z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

5. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Serwisu, z którego korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Kancelarii w celu optymalizacji działań.

6. W niniejszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

a) Cookies „wewnętrzne” – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.

b) Cookies „zewnętrzne” – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi„).

c) Cookies „sesyjne” – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

d) Cookies „trwałe” – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba, że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

e) Cookies „niezbędne” - pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

f) Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

g) Cookies „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

h) Cookies „funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

a) Google Analytics,

b) LinkedIn,

c) Facebook.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

9. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

a) Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby ułatwić, polepszyć i maksymalnie przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

b) Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników, czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

10. Użytkownik ma możliwość usunięcia, ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, której używa. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna m.in. na stronie:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

11. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 5.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

§ 6.

PRZEZNACZENIE SERWISU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dostęp i korzystanie z niniejszego Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację zasad jego użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

2. Niniejszy Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest reklamą prowadzonej przez Kancelarię działalności. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Zabronione jest powielanie danych lub informacji, w tym w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć i innych elementów twórczych bez pisemnej zgody Kancelarii.

3. Kancelaria umieszcza w niniejszym Serwisie artykuły, informacje, materiały o najnowszych wydarzeniach z dziedzin prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności, czy przydatności informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

4. Wszelkie treści zawarte w niniejszym Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Kancelaria będzie, w miarę możliwości, aktualizować informacje podawane w Serwisie, nie gwarantuje jednak, że wszystkie materiały w każdym czasie będą dokładne, aktualne, przydatne i wyczerpujące w zakresie podawanych informacji. Kancelaria ma prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości Serwisu w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadamiania.

5. Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny, nie są wiążące i nie mogą też być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Użytkownicy odwiedzający niniejszy Serwis, zainteresowani uzyskaniem informacji, powinni zasięgać indywidualnych porad prawnych w sprawach odnoszących się do ich praw i obowiązków.

6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek bezpośrednich, przypadkowych, wtórnych, pośrednich lub jakiekolwiek innych szkód wynikłych z dostępu do Serwisu oraz z korzystania z niego, w tym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, wynikających lub będących w związku jakąkolwiek treścią zamieszczoną w niniejszym Serwisie oraz w związku z jakimkolwiek użyciem treści zawartych w niniejszym Serwisie.

7. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

8. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego Użytkownika w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z Serwisu lub pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności Kancelaria jest wolna od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego Użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym, czy utraty danych.

9. Kancelaria nie ponosi również odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są w niniejszym Serwisie lub które zawierają odesłania do tej strony. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody Użytkowników niniejszego Serwisu.