Oferta obsługi prawnej obejmuje zarówno pomoc w prowadzeniu jednostkowych spraw, jak również obsługę na podstawie stałego zlecenia.

Wynagrodzenie Kancelarii uzgadniane jest z Klientem indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą i przed podjęciem pierwszych kroków.

Wysokość wynagrodzenia, jak i sposób płatności zależą od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz od zakresu udzielanej pomocy prawnej.

Kancelaria oferuje różne modele rozliczeń m.in.:

a) wynagrodzenie godzinowe - ustalane na podstawie stawki godzinowej i sumy godzin efektywnie przeznaczonych na obsługę prawną;

b) wynagrodzenie  ryczałtowe - ustalane poprzez dostosowanie wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy do stopnia jej skomplikowania faktycznego i prawnego, wymaganego zaangażowania organizacyjnego i czasu niezbędnego na jej prowadzenie;

c) wynagrodzenie podstawowe wraz z ustaleniem premii za osiągnięcie sukcesu tzw. success fee - wysokość obu składników wynagrodzenia jest indywidualnie uzgadniana z Klientem.

W przypadku jednorazowych porad prawnych wynagrodzenie jest płatne jednorazowo.

W przypadku dłuższej współpracy istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego – w stawce miesięcznej bądź godzinowego.

W przypadku prowadzenia spraw sądowych wynagrodzenie może być płatne w ustalonych częściach, po wykonaniu określonych czynności wchodzących w zakres zlecenia.

W uzasadnionych przypadkach Kancelaria umożliwia również spłatę honorarium na raty po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu spłat.

Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.

Dowodem uiszczenia wynagrodzenia w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest paragon fiskalny, w przypadku przedsiębiorców – faktura VAT.

Koszty i wydatki poniesione przez Kancelarię w związku z wykonywaniem usług dla Klienta, takie jak koszty przesyłek pocztowych i koszty podróży zlecanych przez Klienta są pokrywane przez Klienta. Inne koszty i wydatki są pokrywane przez Klienta, o ile zostały uprzednio przez Niego zaakceptowane lub zlecone.

Wynagrodzenie Kancelarii winno być uiszczone na rachunek bankowy Kancelarii:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Nr rachunku: 12 1050 1461 1000 0097 0799 1346

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Kancelaria umożliwia Klientom dodatkowo dokonywanie płatności za świadczone usługi prawne w formie bezgotówkowej przy pomocy karty płatniczej.