Kancelaria zajmuje się pomocą prawną zarówno dla osób fizycznych, które mają problemy ze spłatą zobowiązań, kwestionują ich wysokość lub w ogóle swoją odpowiedzialność, jak i dla przedsiębiorców, którzy nie zgadzają się ze zgłoszonym w stosunku do nich roszczeniem innego podmiotu lub jego wysokością.

Świadczymy pomoc na każdym etapie sprawy, zarówno jeszcze przed wytoczeniem powództwa, w toku postępowania sądowego, jak i w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Pomoc prawna dla dłużników na etapie przedsądowym:

 

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

a) reprezentowania Klientów przed wierzycielami (w tym przed instytucjami finansowymi tj. bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, firmami windykacyjnymi);

b) wstrzymywania działań windykacyjnych;

c) prowadzenia negocjacji i mediacji z wierzycielami;

d) zawierania korzystnych dla Klientów ugód i porozumień;

e) reprezentowania Klientów przed instytucjami i organami powołanymi do polubownego rozstrzygania sporów w tym m. in. przed Rzecznikiem Finansowym oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

f) usuwanie wpisów z rejestrów (KRD, BIK, ERIF itd.).

 

Pomoc prawna dla dłużników na etapie postępowania sądowego:

 

Działania Kancelarii ukierunkowane są przede wszystkim na zakwestionowanie roszczenia wierzyciela poprzez podnoszenie w imieniu Klientów zarzutów zarówno procesowych, jak i merytorycznych oraz aktywny udział na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Pomoc Kancelarii polega w szczególności na:

a) analizie sprawy, ocenie szans i ryzyk procesowych, opracowaniu strategii procesowej najkorzystniejszej dla Klientów;

b) zbadaniu pod względem prawnym zasadności i wysokości dochodzonego roszczenia oraz dochodzonych odsetek, zasadności podniesienia zarzutów tamujących postępowanie (np. zarzutu przedawnienia roszczenia), zbadaniu zaprezentowanych przez powoda (wierzyciela) dowodów, zgromadzeniu dowodów przeciwnych;

c) sporządzaniu pism procesowych w tym m.in. pozwów, wezwań, wniosków, pism przygotowawczych, odpowiedzi na wezwania sądu, replik na skargę pauliańską, sprzeciwów od wyroków zaocznych, sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu nakazowym, środków odwoławczych;

d) zapewnieniu zastępstwa procesowego na rozprawach lub posiedzeniach;

e) prowadzeniu negocjacji i mediacji, zawieraniu korzystnych dla Klientów ugód i porozumień.

 

Pomoc prawna dla dłużnika na etapie postępowania egzekucyjnego:

 

Działalność Kancelarii w ramach egzekucji komorniczych ma na celu kompleksową ochronę dłużnika oraz pomoc antywindykacyjną obejmującą doradztwo, obsługę i reprezentację Klientów w toku postępowania egzekucyjnego oraz sądowego.

Dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu postępowania egzekucyjnego Kancelaria doskonale zna sposób działania oraz zakres uprawnień komorników sądowych, a także organizację pracy kancelarii komorniczych.

W toku egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego, pomagamy naszym Klientom, doprowadzić do zakończenia postępowania w sposób dla nich jak najmniej uciążliwy, przy zastosowaniu wszystkich środków przewidzianych prawem.

Pomoc Kancelarii polega w szczególności na:

a) kontroli prawidłowości przebiegu postępowania egzekucyjnego;

b) minimalizacji negatywnych skutków windykacji oraz egzekucji;

c) podejmowania działań mających na celu ochronę dłużnika przed nadmiernymi kosztami egzekucji;

e) podejmowania działań mających na celu wstrzymanie nadmiernych czynności egzekucyjnych, uchylenie zajęć egzekucyjnych (rachunków bankowych, wierzytelności, praw majątkowych, wynagrodzenia, ruchomości i nieruchomości), ograniczenie egzekucji oraz wstrzymanie czynności komorniczych poprzez stosowanie uzasadnionych w danym stanie faktycznym sprawy środków prawnych w postaci m. in.:

- skargi na czynności komornika;

- skargi na bezczynność komornika;

- skargi na przewlekłość postępowania;

- powództwa przeciwegzekucyjnego - o zwolnienie spod egzekucji lub o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;

- zażalenia na opis i oszacowanie nieruchomości, udzielenia przybicia oraz przysądzenia własności, a także zarzutów do planu podziału kwoty uzyskanej w toku egzekucji; - innych środków obrony, takich jak np. wykorzystanie trybu nadzoru i kontroli nad działalnością komornika;

f) podejmowania uzasadnionych działań mających na celu zniweczenie egzekucji poprzez zawieszenie lub umorzenie postępowania prowadzonego przez organ egzekucyjny za pomocą środków prawnych w postaci m. in.:

- zażalenia w sprawie nadania klauzuli wykonalności;

- sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu  od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.