pomoc frankowiczom Pomoc FrankowiczomKancelaria oferuje kompleksową, profesjonalną i skuteczną pomoc prawną w prowadzeniu spraw przeciwko bankom, w szczególności o roszczenia wynikające z umów o kredyty indeksowane/waloryzowane do waluty obcej (CHF).Kancelaria oferuje pomoc zarówno na etapie postępowania reklamacyjnego, w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, jak i na etapie postępowania sądowego, czy egzekucyjnego.W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu m.in.:a) kompleksową analizę umowy kredytowej;b) sporządzenie dokumentów w postępowaniu reklamacyjnym i w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym;c) sporządzenie zawezwania do próby ugodowej;d) reprezentację w postępowaniu sądowym I i II instancja (pozew przeciwko bankowi, jak również powództwo przeciwegzekucyjne w przypadku, gdy kredyt został wypowiedziany, a bank prowadzi przeciwko Klientowi (kredytobiorcy) egzekucję).W ramach świadczonych usług prawnych dążymy przede wszystkim do:a) unieważnienia umowy kredytowej – w przypadku unieważnienia umowy kredytowej sąd stwierdza, że dana umowa nie może istnieć w obrocie prawnym z uwagi na wady prawne istniejące w jej treści. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszelkie opłaty, które od niego otrzymał, a kredytobiorca powinien zwrócić na rzecz banku kwotę kredytu, którą otrzymał od banku. Kredytobiorca zwraca otrzymaną kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe spłaty. Hipoteka na nieruchomości upada, a kredytobiorca odzyskuje swobodę dysponowania nieruchomością;b) unieważnienia niedozwolonych postanowień (tzw. klauzul abuzywnych) zawartych w umowie – w przypadku uznania przez sąd, że poszczególne postanowienia umowne są abuzywne (niedozwolone) nie będą one wiązały kredytobiorcy. W takim wypadku umowa kredytowa nadal będzie wiązała strony, jako kredyt wyrażony w złotych polskich według oprocentowania wynikającego z umowy kredytowej. Bank będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy powstałej nadpłaty;c) zwrotu nadpłaty rat kredytu – nadpłata będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą należnych spłat (rat kredytu policzonych bez zastosowania klauzul niedozwolonych), a sumą rat spłaconych. Wysokość nadpłaty będzie różna w zależności od: kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, czasu spłacania kredytu, wielkości kredytu;d) odzyskania spreadów walutowych – mechanizm spreadów walutowych stosowanych przez banki powodował, że zobowiązanie kredytobiorcy było zawyżane poprzez zastosowanie dwóch różnych mierników wartości – raz kursu kupna dla celów wyliczenia kwoty do wypłaty, a raz kursu sprzedaży do wyliczenia wysokości rat do spłaty. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z istotą waloryzacji, gdzie dokonywanie obliczeń powinno następować w oparciu o jednolity i obiektywny miernik wartości.e) odzyskania ubezpieczenia niskiego wkładu, poprzez dochodzenie zwrotu sumy zapłaconych z tego tytułu składek;e) redukcji długu Klienta nawet do 70 % wartości poprzez spadek salda zadłużenia, w wyniku zakwestionowania stosowania przez bank mechanizmu indeksowania lub denominowania kredytu do waluty obcej.Co zrobić aby nawiązać współpracę z Kancelarią ? W pierwszej kolejności należy przesłać skany umowy kredytowej wraz z załącznikami i regulaminem, który miał zastosowanie do zawartej umowy z bankiem, a także skany ewentualnych aneksów, jeżeli takowe były podpisywane na adres e-mail kancelarii: adwokat@slowinska-wiecha.pl bądź poprzez formularz kontaktowy.Kancelaria dokona indywidualnej weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem określenia, czy wstępują w nich postanowienia niedozwolone (tzw. klauzule abuzywne), a także określenia jakiego typu roszczenia wobec banku możne wysunąć Klient (kredytobiorca). Po analizie dokumentów, Klient (kredytobiorca) otrzymuje z Kancelarii informacje, który kierunek postępowania może być dla Niego najkorzystniejszy. Analiza umowy jest bezpłatna.W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy danej sprawy Kancelaria przygotuje odpowiednie dokumenty (umowę o świadczenie usług prawnych i pełnomocnictwo), w oparciu o które będzie reprezentować Klienta począwszy od postępowania przedsądowego, przez postępowanie przed sądem I i II instancji, wystąpienie do Rzecznika Finansowego o istotny pogląd w sprawie, a także ewentualne postępowanie egzekucyjne przeciwko bankowi.Honorarium Kancelarii jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy.Dopuszczalne i często stosowane jest również rozliczenie ratalne.Obsługujemy sprawy z całego kraju.Istnieje możliwość zdalnego nawiązania współpracy i prowadzenia sprawy poprzez kontakt mailowy i telefoniczny. [contact-form-7 id="417" title="Contact form 1_copy"]