Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię z zakresu prawa karnego:

a) obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami Prokuratury i Policji oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji;

b) reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa;

c) sporządzanie pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji;

d) sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym np. w sprawach o pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej;

e) reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary, o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny, sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.