Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną przy dochodzeniu wierzytelności od dłużników. Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikających z różnych tytułów. Podejmowane przez kancelarię działania zmierzają do wyegzekwowania należności w możliwie najkrótszym czasie. Reprezentacja wierzyciela odbywa się na każdym etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

 

Pomoc prawna dla wierzycieli na etapie postępowania przedsądowego tzw. windykacji polubownej:

 

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające m. in. na:

- prowadzeniu w imieniu wierzyciela negocjacji z dłużnikiem;

- przygotowaniu projektów ugód z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, pisemnych oświadczeń o uznaniu długu;

- sporządzaniu dokumentów koniecznych do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności na wypadek zawarcia ugody z dłużnikiem;

- sporządzaniu przypomnień o dokonaniu zapłaty, wezwań do zapłaty, wezwań do zapłaty z notami odsetkowymi;

- podejmowaniu działań administracyjnych celem ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, jego siedziby - w przypadku braku aktualnego adresu, zwrotu wysyłanej korespondencji;

- przekazywaniu danych dłużnika do biur informacji gospodarczej (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Rejestr Dłużników ERIF);

- udzieleniu pomocy w umieszczeniu informacji o długach na giełdach długów.

 

Pomoc prawna dla wierzycieli na etapie postępowania sądowego:

 

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające m. in. na:

- podejmowaniu czynności przygotowawczych koniecznych do wystąpienia z powództwem;

- reprezentacji w postępowaniu sądowym, w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postępowań odrębnych, a w szczególności postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego, przed sądami wszystkich instancji, aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego;

- sporządzaniu wszelkich pism procesowych, wniosków w tym m.in. o zabezpieczenie roszczenia, środków zaskarżenia;

- sprawowaniu nadzoru nad poprawnością i sprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu;

- prowadzeniu postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. małżonkowi dłużnika, następcom prawnym dłużnika, wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;

- reprezentacji wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;

- złożeniu do organu ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela i reprezentacji wierzyciela w tym postępowaniu;

- reprezentacji wierzyciela w postępowaniu wieczystoksięgowym m.in. w sprawach o wpis hipoteki przymusowej i innych.

 

Pomoc prawna dla wierzycieli na etapie postępowania egzekucyjnego:

 

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające m. in. na:

- przygotowywaniu wniosków o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie lub wznowienie, umorzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;

- nawiązaniu ścisłej współpracy z komornikami sądowymi i nadzorowanie przebiegu postępowań w celu poprawy skuteczności i ograniczenia kosztów egzekucji;

- uczestniczeniu w czynnościach egzekucyjnych;

- przygotowywaniu skarg i reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniach wywołanych wniesieniem skarg na czynności oraz zaniechania komornika, postanowienia komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego, przewlekłość postępowania egzekucyjnego;

- sporządzaniu wniosków o obniżenie wysokości opłat stosunkowych;

- sporządzaniu zażaleń na postanowienia sądu w postępowaniu egzekucyjnym w wypadkach prawem przewidzianych.